การติดตั้งโปรแกรม Multimedia

บทนำ
                โปรแกรม  Multimedia ในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวเนื่องจากว่า คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่าการพิมพ์งาน มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือเล่นเกม เพื่อความบันเทิงกันมากขึ้น ในบทนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม Winamp ซึ่งโปรแกรมสำหรับฟังเพลงรูปแบบ MP3 และโปรแกรม Power DVD ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์

การติดตั้ง Winamp โปรแกรมเล่นเพลง MP3
                Winamp เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นเพลงแบบ MP3 และสามารถเล่นเพลงในรูปแบบอื่น ๆ ได้ด้วย มีหน้ากากหรือ Skin สำหรับเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเล่นเพลงของ CD Audio ธรรมดาได้ มีการปรับแต่งเสียง และอื่น ๆ อีมากมาย

การติดตั้ง Power DVD โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์
                โปรแกรม Power DVD เป็น Software จาก http://www.cyberlink.com.tw/ ใช้สำหรับดูภาพยนตร์จาก VCD หรือ DVD ก็ได้โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายมาก ๆ ทีเดียว มีลูกเล่นได้หลายอย่าง วิธีการติดตั้ง เริ่มจากหา Download มาก่อน จากเว็บไซต์ด้านบนนี้ หลังจากที่ได้ Download มาแล้วให้ทำการ Unzip เก็บไว้ใน Folder ใหม่และเริ่มต้น setup โดยกดดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ setup จะปรากฏหน้าต่าง แล้วกดปุ่ม Next

คำถามท้ายบท
1.       โปรแกรม Multimedia คือ
ก.      โปรแกรมพิมพ์งาน
ข.      โปรแกรมช่วยเหลือ
ค.      โปรแกรมสำหรับให้ความบันเทิง
ง.       โปรแกรมสำหรับคำนวณ
2.       โปรแกรม Winamp ให้สำหรับฟังเพลงประเภทใดมากที่สุด
ก.       Multimedia
ข.      MP3
ค.      Audio
ง.       MP4
3.       Skin ของโปรแกรม Winamp คืออะไร
ก.       หน้ากากใช้เปลี่ยนหน้าตาโปรแกรม
ข.      ปุ่มปรับระดับเสียง
ค.      การเลือกไฟล์เพลงขึ้นมาใช้
ง.       ถูกทุกข้อ
4.       ก่อนติดตั้งโปรแกรม Winamp ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ใด
ก.      http://www.winamp.com/
ข.      http://www.winamp.net
ค.      www.mywinamp.com
ง.       www.downloadwin.com

5.       ก่อนติดตั้งโปรแกรม Power DVD ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ใด
ข.      http://www.thaiDVD.com
ค.      www.PowerDVD.net
ง.       www.download2con
6.       โฟลเดอร์ที่ใช้เก็บโปรแกรม Power DVD คือโฟลเดอร์ใด
ก.      C:\Windows\Power DVD
ข.      C:\DOS\DVD
ค.      C:\Programfile\CyberLink\Power DVD
ง.       C:\Power DVD

7.       ข้อดีของโปรแกรม Power DVD คือ
ก.      สามารถดูหนังฟังเพลงได้
ข.      สามารถบันทึกภาพยนตร์ได้
ค.      ดูไฟล์ระบบ VCD และ DVD ได้
ง.       ผิดทุกข้อ
8.       CD-KEY คือ
ก.      ข้อมูลของโปรแกรม
ข.      ซีดีรูปแบบหนึ่ง
ค.      ไฟล์ที่ทำงานในระบบของโปรแกรม
ง.       หรัสผ่าน
9.       ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรม Multimedia สำหรับฟังเพลง
ก.      Jet Audio
ข.      ACD See
ค.      Windows Media Player
ง.       CD Player
10.   ข้อใดคือโปรแกรม Multimedia สำหรับดูภาพยนต์
ก.      Amaya
ข.      ACD See
ค.      Windows Media Player
ง.       Fire Fox